BLI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerzödési Feltételek vámügynöki szolgáltatásokra

hatályba lépés: 2014. május 10.

Általános Szerzödési Feltételek vámügynöki szolgáltatásokra

I. BEVEZETÉS
A BLI Kft. (a továbbiakban: MEGBÍZOTT) a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 67. §-ában értelmezett vámügynökségként, a vámügynöki szolgáltatás nyújtására létesített megbízási szerződés teljesítése során a szerződő jogainak és kötelezettségeinek maradéktalan érvényesítése érdekében „Általános Szerződési Feltételek”-ben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzíti azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a szolgáltatás nyújtására létesített megbízási jogviszonyban a szerződő felekre kötelező érvényűek.

II. ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS, KÉPVISELET FORMÁJA
1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a MEGBÍZOTT által vámügynöki szolgáltatás nyújtására létesített valamennyi megbízási jogviszonyra, illetve elnevezésétől függetlenül valamennyi olyan jogviszonyra, amelyben MEGBÍZOTT vámügynöki szolgáltatást nyújt.
2. A MEGBÍZOTT és a MEGBÍZÓ (a továbbiakban: MEGBÍZÓ) (együttesen: FELEK) egyedi szerződésben az ÁSZF-től közös megegyezéssel eltérhetnek, mely esetben erre a szerződésben kifejezetten ki kell térni.
3. Az ÁSZF és annak melléklete a MEGBÍZOTT internetes honlapján ( www.blilog.hu ) megtekinthető, kinyomtatható. A vámügynöki szolgáltatási szerződés megkötésekor a MEGBÍZÓ kérésre térítésmentesen kézhez kaphatja az ÁSZF-et. A MEGBÍZÓ a megbízási szerződés megkötésével elfogadja az ÁSZF előírásait, tudomásul veszi, hogy az ÁSZF a megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4. A MEGBÍZOTT fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et, illetve bármely esetleges mellékletét saját döntése alapján, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, bármikor egyoldalúan módosítsa, külön előzetes értesítés nélkül.
5. A módosítás a módosított ÁSZF-nek a www.blilog.hu webhelyen történő közzétételével azonnal hatályba lép. A hatályos ÁSZF címoldala tartalmazza a hatálybalépés időpontját.
6. A MEGBÍZÓ a szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles ellenőrizni, hogy történt-e módosítás az ÁSZF-ben. Az adott szolgáltatásra, vagy a FELEK közötti jogviszony keretében végzett bármely tevékenységre, nyilatkozatra az adott szolgáltatás igénybevétele, tevékenység végzése vagy nyilatkozat megtétele idején hatályos ÁSZF-et kell irányadónak tekinteni.
7. A MEGBÍZOTT a megbízás teljesítése során, Magyarország területén az EU Vámkódex 5. cikk (2) bekezdés szerint értelmezett képviselőként jár el. A képviselet formája lehet:
- közvetlen, amikor a MEGBÍZOTT a MEGBÍZÓ nevében és érdekében jár el, vagy
- közvetett, amikor a MEGBÍZOTT a saját nevében, de a MEGBÍZÓ érdekében jár el.
A képviselet formája a megbízási szerződésben rögzítésre kerül.
8. A képviselet ellátása során a Polgári Törvénykönyv képviseletre és megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy azt minden esetben a vámjogszabályok sérelme nélkül kell értelmezni.
III.
- - - - - - - -
A MEGBÍZOTT adatai
teljes név:
rövid név:
székhely:
levelezési cím:4625 Záhony, Petőfi u. 27. Telephely: 4623 Tuzsér, Bezdédi u. 5. adószám: 10710322-2-15 VPID/EORI: HU0000026578
BLI Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. BLI Kft.
4625 Záhony, Petőfi u. 27.
képviseli: Béres László ügyvezető igazgató, Béres Lászlóné ügyvezető igazgató
A MEGBÍZOTT a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: Vámhatóság) által kiadott következő tevékenységi engedélyekkel rendelkező vámügynök:
• • • • • •
IV.
vámügynökségi tevékenységi engedély
ÁFA-biztosítás mentességi engedély
engedélyezett címzetti engedély (elektronikus vám elé állítási engedély) átmeneti megőrzési raktárengedélyek
vámraktári engedély ÁFA-raktári engedélyek
SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.
adott
következő szolgáltatásokat nyújthatja:
A MEGBÍZOTT a MEGBÍZÓ megbízása (meghatalmazása), és a MEGBÍZÓ által az eljáráshoz szükséges átadott okmányok, igazolások, bizonylatok, adatok alapján a
- vámkezelésnél történő közreműködés
= vám elé állítás normál eljárásban vagy engedélyezett címzettként
= vámkalkuláció készítés
= közösségi származást, státuszt igazoló okmány kitöltés
= vámárunyilatkozat kitöltés, Vámhatósághoz benyújtás
= áruvizsgálatnál történő közreműködés, mintavételnél
történő közreműködés
= utólagos eljárás, módosítás, korrekció kérése
= Vámhatóság által kiadott határozat átvétele, MEGBÍZÓ részére történő
továbbítása
- raktározási tevékenység
= nem közösségi áru átmeneti megőrzési raktározása
= nem közösségi áru vámraktározása „A” típusú közvámraktárban = közösségi áru raktározása ÁFA-adóraktárban
A MEGBÍZÓ által igényelt konkrét szolgáltatás meghatározására a jelen ÁSZF
2. elválaszthatatlan részét képező következő okmányok szolgálnak:
„VÁMKEZELÉSI MEGHATALMAZÁS” közvetlen, vagy közvetett vámjogi képviseletre.
A MEGHATALMAZÁS lehet:
- ESETI (tartalmaznia kell a vámkezelés elvégzésére vonatkozó valamennyi adatot, információt )
- ÁLLANDÓ (nem tartalmaz a vámkezelés elvégzésére vonatkozó adatot, információt, ezért ennek alkalmazása csak a Felek közötti külön megállapodás alapján lehetséges
3. A MEGBÍZOTT által végzett szolgáltatások igénybe vételéért a MEGBÍZÓ szolgáltatási díj fizetésére kötelezett.
3.1 Alapesetben a szolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás igénybevétele során számla ellenében átutalással történik.
A MEGBÍZOTT - a FELEK közötti erre vonatkozó külön megállapodás alapján- hozzájárulhat ahhoz, hogy a MEGBÍZÓ az általa igénybe vett szolgáltatások díjait utólag térítse meg. Ez esetben a FELEK az igénybevett szolgáltatásokról havonta egyszer a hó utolsó napján) számolnak el, melyről a MEGBÍZOTT havonta 1 darab számlát készít. A MEGBÍZÓ vállalja, hogy a megkapott számlán szereplő összeget a számla kiállításától számított 8 napon belül, a MEGBÍZOTT számláján megjelölt számú bankszámlájára átutalja. A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítés esetén MEGBÍZOTT-at a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat illeti meg, valamint tudomásul veszi azt is, hogy a szolgáltatási díj késedelmes teljesítése esetén annak megfizetéséig MEGBÍZOTT újabb szolgáltatás nyújtását megtagadhatja, illetőleg MEGBÍZOTT a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja és kárát is érvényesítheti.
3.2 A vámkezeléssel, vámügyintézéssel kapcsolatban felmerülő díjak, így különösen (nem taxatív felsorolás) közösségi vámok, nemzeti forgalmi adó, szemledíj, egyéb hatósági díjak (pl. növény/állategészségügyi vizsgálat, NAV Szakértői Intézeti vizsgálat) áruvizsgálattal kapcsolatos díjak (pl. anyagmozgatás, mintavétel), vámudvar használati díj a MEGBÍZÓ-t terhelik. Amennyiben e díjakat a MEGBÍZOTT fizeti meg, úgy azt a MEGBÍZÓ-ra továbbhárítja. A MEGBÍZÓ felé kiállított számla mellékletét képezi a továbbhárított szolgáltatásról kiállított számla másolata.
3.3 A MEGBÍZÓ a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a vámügynöki szolgáltatások teljesítése során MEGBÍZOTT más személy közreműködését is igénybe veheti. MEGBÍZÓ elfogadja és kifejezetten tudomásul veszi, hogy ez a vámügynöki tevékenység vonatkozásában a szokásos szerződéses gyakorlatnak megfelel. Az igénybe vett személy által végzett tevékenységért a MEGBÍZOTT olyan felelősséggel tartozik, mintha a tevékenységet saját maga végezte volna.
3.4 A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentieknek megfelelően a szolgáltatás teljesítéséhez MEGBÍZOTT más személyt is igénybe vesz, úgy a közreműködő tevékenységének ellenértékét MEGBÍZOTT közvetített szolgáltatásként továbbszámlázhatja.
3.5 A MEGBÍZOTT az import vámkezelést adómentes vámügynöki szolgáltatásként nyújtja, ezért a MEGBÍZÓ megbízza a MEGBÍZOTT-at, hogy import vámkezelés során a nettó szolgáltatási díj ellenértékét az importált termék import-ÁFA adóalapjába beépítse.

V. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A MEGBÍZÓ vállalja, hogy megadja a MEGBÍZOTT-nak a feladat elvégzéséhez szükséges adatokat, információkat, okmányokat, igazolásokat, amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek. MEGBÍZÓ az átadott okmányok valódiságáért és helyes adattartalmáért felelősséget vállal. A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a MEGBÍZOTT akkor tudja megkezdeni a feladat végrehajtását, amennyiben a MEGBÍZÓ valamennyi jogszabályi feltételt, okmányt, igazolást biztosítja.
2. A MEGBÍZÓ kijelenti, hogy MEGBÍZOTT-nak minden szállítmányra vonatkozóan, a vámkezeléshez szükséges minden lényeges információt átad, és egyben szavatolja, hogy az átadott információk a valóságnak megfelelnek. A helytelen információk átadásból eredő jogkövetkezmények és károk MEGBÍZÓ-t terhelik.
3. A MEGBÍZÓ kijelenti, hogy az alábbiakban felsorolt, szakmai szempontok alapján a vámkezeléseket érintő alábbi kiemelt kérdéskörökhöz kapcsolódó lényeges kérdésekről a jelen ÁSZF-ből és a Vámjogi Tájékoztatóból is tájékozódott, a vámkezelések során ezek alapján a szükséges információkat a MEGBÍZOTT részére átadja:
3.1
- - - - - -
vámérték megállapítása
import ÁFA-alapjának megállapítása
tarifális besorolás
származási kérdések
vámuniós és/vagy közösségi státusszal kapcsolatos kérdések utólagos módosításokkal kapcsolatos kérdések
Vámérték és import ÁFA alapjának meghatározása
A MEGBÍZÓ-nak az általa importált nem közösségi áruk vonatkozásában a
3.1
vámérték és az ÁFA-alapjának meghatározásához írásban a következő adatokat kell megadnia:
- kereskedelmi számla/számlák darab- és sorszáma
- vételár
- fuvarparitás (INCOTERMS klauzula)
- fuvarköltség (a fuvarköltség tartalmazza az áru szállításával, rakodásával kapcsolatban
felmerülő valamennyi költséget) megbontva történt-e korábban az azonos áruval kapcsolatban Vámhatóság által mintavétel, az eljárás milyen eredménnyel zárult
tartozik-e az áruhoz KTF / BTI (Kötelező tarifális felvilágosítás / Binding Tariffs Information)
Származási kérdések
Amennyiben a MEGBÍZÓ közösségi származás igazolását kéri, úgy a
= külföldi és
= belföldi fuvarköltségre
- fuvarköltséget tartalmazó számla/számlák darab- és sorszáma, vagy nyilatkozat
- biztosítási díj
- biztosítási díjat tartalmazó számla/számlák darab- és sorszáma, vagy nyilatkozat
- ügynöki és/vagy vételi jutalék
- ügynöki és/vagy vételi jutalékot tartalmaz számla/számlák darab- és sorszáma, vagy nyilatkozat
- -
egyéb, az áru vételárában nem szereplő díj
egyéb, az áru vételárában nem szereplő díjat tartalmazó számla/számlák darab- és sorszáma, vagy nyilatkozat még nem áll a MEGBÍZÓ rendelkezésére a végleges költségszámla, úgy a MEGBÍZÓ-nak azt kell írásban nyilatkoznia a MEGBÍZOTT felé, hogy a díj/díjak kalkulált költségek.
3.1.2 A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy a kalkulált költséget -amennyiben az a tényleges díjtól eltér- legkésőbb a végleges költségszámla kiállítását követő hónap 15 napjáig módosítani kell. A módosítás említett határidőn belül történő kezdeményezés elmulasztásából származó valamennyi felelősség a MEGBÍZÓ-t terheli.
3.1.3 A MEGBÍZÓ kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megbízás „A VÁMÉRTÉKRE VONATKOZÓ ADATOKRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT” (D.V.1, D.V.1 BIS) kitöltésére (is) irányul, úgy a nyilatkozat 7-9. pontjaira vonatkozóan büntetőjogi felelősség szempontjából releváns nyilatkozatot tesz a MEGBÍZOTT felé.
3.2 Tarifális besorolás
3.2.1 A tarifális besorolás alapja a vámtétel a közösségi és nemzeti intézkedések, korlátozások és tilalmak megállapításának.
3.2.2 A jogszerű és szakszerű besorolás érdekében a MEGBÍZÓ-nak a következőket kell átadnia a MEGBÍZOTT részére:
Amennyiben az előzőekben nevesített díjakra vonatkozóan a vámkezelés során
- minden olyan okmány, adat, áruleírás, műszaki leírás, műszaki leírás, analízis bizonyítvány, esetleg fénykép, amely a TARIC-ban (Európai Unió integrált vámtarifa rendszere) a megfelelő áruosztályba, árucsoportba, vámtarifaszámba, alszámba történő besoroláshoz szükséges
következő információkat, adatokat kell átadnia a MEGBÍZOTT részére:
rendelkezik-e elfogadott exportőri jogosultsággal
= amennyiben igen, úgy értékhatártól függetlenül jogosult számlanyilatkozat
kiállítására
= amennyiben nem, úgy a -az adott preferenciális megállapodásnak megfelelően, de
általában 6000 EURÓ áruértékig- jogosult a számlanyilatkozat kiállítására, ezen érték felett kizárólag a Vámhatóság által hitelesített EUR1/EURMED szállítási bizonyítvánnyal igazolható a származás
a származó helyzet igazolásához szükséges dokumentumok, igazolások:
= amennyiben a terméket, alapanyagot harmadik országból importálta, úgy a szabadforgalomba bocsátás során keletkezett vámárunyilatkozat, vámhatározat és a származást igazoló okmány (számlanyilatkozat, EUR1/EURMED) másolata = amennyiben a terméket, alapanyagot az Európai Unióban vásárolta, úgy az eladó
által kiállított, hatályos közösségi szabályok szerinti beszállítói nyilatkozat = amennyiben a terméket saját maga állította elő, úgy gyártói nyilatkozat
Vámuniós és/vagy közösségi státusszal kapcsolatos kérdések
A vámuniós és/vagy közösségi státusz igazolásával kapcsolatban a MEGBÍZÓ-nak az adott vámuniós szerződés (pl. Törökország, San Marino, Andorra), illetőleg a hatályos közösségi rendelkezés szerint kell eljárnia.
3.4.2 A MEGBIZÓ-nak tudomásul kell vennie, hogy közösségi vagy vámuniós státusz helytelen, jogszerűtlen igazolása, alkalmazása, igénybe vétele esetében a MEGBÍZÓnak a Vámjogi Tájékoztató „Származási kérdések” pontban részletezett vámigazgatási bírságokat kell fizetnie.
3.5 Az utólagos módosításokkal kapcsolatos kérdések
3.5.1 A MEGBÍZÓ-nak figyelemmel kell lennie arra, hogy a vámkezeléshez a MEGBÍZOTT rendelkezésre bocsátott okmányok és/vagy adatok esetleges hiba folytán, vagy előre nem látható okok következtében változnak. Ezen változások - amennyiben a vámértéket, származást, tarifális besorolást befolyásolják - módosítási kötelezettséggel járnak.
3.5.2 A MEGBÍZÓ teljesíteni tudja e kötelezettséget azzal, hogy a MEGBÍZOTT részére átadja a módosításra okot adó okmányokat, adatokat, információkat, kérve a módosítás kezdeményezését. Amennyiben ezen okmányokat MEGBÍZÓ a MEGBÍZOTT részére nem adja át, úgy a módosítás elmaradásából eredő valamennyi költség, kár vagy hatósági kötelezés MEGBÍZÓ terhére esik.
3.5.3 A MEGBÍZÓ-nak tudomásul kell vennie, hogy a módosítási kötelezettség elmulasztása vámigazgatási bírság kiszabásával jár.
oldal 7 / 13

4. Amennyiben a MEGBÍZÓ az exportárujára vonatkozóan exportvisszatérítést kíván igénybe venni, úgy azt írásban kell, hogy közölje a MEGBÍZOTT-tal. Amennyiben e tájékoztatási kötelezettségének a MEGBÍZÓ nem tesz eleget, úgy az ebből eredő károkért MEGBÍZOTT felelősségét kifejezetten kizárja.
VI. FELELŐSSÉG
1. A MEGBÍZOTT felelős a megállapodás alapján végzett tevékenysége során a vámjogi szabályozásnak megfelelő kérelmek elkészítéséért és azok vámhatósághoz határidőre történő benyújtásáért.
2. A MEGBÍZOTT felelős a tevékenysége során a vámjogi szabályozásnak megfelelő vámeljárások elvégzéséért és azok vámhatósághoz határidőre történő benyújtásáért. A MEGBÍZOTT mentesül a kártérítési felelősség alól, ha igazolja, hogy a vámeljárási kérelem helytelen elkészítése, vagy határidőre történő benyújtásának elmaradása, a kár a MEGBÍZÓ-nak felróható bármely okból következett be.
3. A MEGBÍZOTT kizár minden felelősséget a szolgáltatások módosításával, a díjak változtatásával, a szolgáltatások felfüggesztésével vagy megszüntetésével kapcsolatosan.
VII. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
1. A szerződés megszüntetése indoklás nélkül:
Jelen szerződést mindkét fél jogosult egyoldalúan 30 napos felmondási idővel, külön indoklás és kártérítési kötelezettség nélkül felmondani. A felmondást tértivevényes levélben kell bejelenteni. Amennyiben az értesített fél a tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át - a levél kézbesítését a cím helyességének ellenőrzése mellett- ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége estén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 5 (öt) napon elteltével kézbesítettnek tekintendő. MEGBÍZOTT elfogadja, hogy a 30 napos felmondási idő nem tekinthető a felmondási jog korlátozásának.
2. A szerződés megszüntetése indoklással:
2.1 A MEGBÍZÓ jogosult jelen szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondására, amennyiben:
a) a MEGBÍZOTT megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy a
b) a MEGBÍZOTT nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a MEGBÍZÓ jó hírét, üzleti tisztességét, vagy
c) a MEGBÍZOTT fizetésképtelen, csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményez
önmagával szemben, vagy ellene jogerősen felszámolási eljárás elrendelésére került sor vagy
d) a MEGBÍZOTT tevékenysége során kárt okoz a MEGBÍZÓ-nak, és azt a meghatározott

2.2
határidőn belül nem téríti meg a MEGBÍZÓ részére.
MEGBÍZOTT jogosult a szerződést rendkívüli azonnali hatállyal felmondani,
a) ha a MEGBÍZÓ díjfizetési kötelezettsége 30 napot meghaladó késedelembe esett és a késedelmét a MEGBÍZOTT írásban tett fizetési felszólítása ellenére nem orvosolta,
b) ha a MEGBÍZÓ együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget
c) a MEGBÍZÓ jogszabálysértő cselekménye, vagy mulasztása, mely a MEGBÍZOTT ésszerű kockázatvállalását meghaladja és/vagy a MEGBÍZOTT vámhatósági engedélyeit/státuszát (így különösen: megbízható vámadós, ÁFA-biztosítás alóli mentesség, AEO) veszélyeztetné, vagy hátrányosan befolyásolna.
d) MEGBÍZÓ nem tesz eleget bármely jogcímen MEGBÍZOTT felé fennálló fizetési kötelezettségének, így különösen, de nem kizárólagosan közigazgatási határozatban megállapított olyan fizetési kötelezettségének, amelynek MEGBÍZOTT eleget tett, de amelynek áthárítására jelen szerződés keretei között jogosult.
3. költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.
A szerződés felmondása esetén a FELEK a felmondás hatályának napjáig keletkezett
4. Rendkívüli felmondás esetén FELEK fenntartják maguknak a jogot a szerződésszegésből eredő jogaik érvényesítésére, ideértve a káraik megtérítésére való jogot is.

VIII. KÖZÖS SZABÁLYOK
1. Vis Maior
1.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő FELEK egyikének sem felróható okból (vis maior) a FELEK bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a FELEK akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott FELET a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő FÉL kérésére a vis maior tényéről az érintett FÉL köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.
1.2 A FELEK ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
1.3 Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely FÉL jogosult a szerződést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult.
1.4 A szerződés felmondása előtt a FELEK kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége.

1.5 A fenyegető vis maiorral és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő FELEK egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős FÉL felel.
2. Titoktartás
2.1 Szerződő FELEK kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos megbízási szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik FÉL-lel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a FELEK harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
2.2
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:
a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő FÉL hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
b) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó FÉL számára, vagy
c) amelyek olyan harmadik FÉL által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy
d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
2.3
okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.
Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen
3. Értesítések
3.1 A FELEK a szerződésben meghatározott esetekben írásban kötelesek egymást értesíteni, amely csak akkor érvényes, ha azt személyesen vagy könyvelt postai küldeményként vagy telefax útján kézbesítették. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján, könyvelt küldemény esetén amennyiben az értesített FÉL a tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át - a levél kézbesítését a cím helyességének ellenőrzése mellett- ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége estén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 5. munkanapon, míg telefax esetén az elküldést követő munkanapon tekinthető kézbesítettnek. A FELEK írásban történő értesítésének esetei: szerződés módosítása, szerződés megszüntetése felmondása, további szerződésmódosításnak nem minősülő kérdések (pl. Cím, bankszámla szám változás, stb.).
3.2 A FELEK, ha a szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, az értesítéseket e-levéllel is teljesíthetik. Az e-levéllel történő értesítés szabályai:
4.
a) Az e-levelek cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a FELEK-- hez, amelyet a FELEK tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig arra jogosulttól származottnak, továbbá az abban megjelenő tartalom szerint elfogadottnak tekintenek.
b) A FELEK egyezően kijelentik, hogy a jelen szerződéses kapcsolatukban, az e- leveleiket úgy tekintik, mintha azok cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló aláírási joggal rendelkező munkavállalók által aláírt papírformájú írásos dokumentumok lennének, így ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el.
c) A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-levelek tekintetében a FELEK sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.
d) Abban az esetben, ha a küldő FÉL e-levelével kapcsolatban vita merül fel a küldő személye, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő FELET terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.
e) A FELEK kijelentik, hogy az alkalmazandó e-levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. FELEK a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.
Vitás kérdések, joghatóság, irányadó jog
4.1 A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó, jogvita esetén a magyar jog szabályait kell alkalmazni és a FELEK alávetik magukat a magyar bíróságok joghatóságának. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
4.2 Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja annak érvénytelenségét vagy jogi úton való érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét. A szerződő FELEK továbbá kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan új, érvényes megállapodással helyettesíteni, amely az eredeti elképzelésükhöz a legközelebb áll.
4.3 A FELEK között felmerülő minden jogvita jó szándékú megvitatásra kerül a békés megoldás elérése érdekében.
4.4 Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vámjogi Tájékoztató, melynek tartalmát MEGBÍZÓ részletesen megismerte. MEGBÍZÓ ennek megfelelően nem hivatkozhat arra, hogy a Vámjogi Tájékoztatóban szereplő bármely adat, információ, kötelezettség vagy jogkövetkezmény ismeretlen számára.
4.5 MEGBÍZÓ elfogadja és tudomásul veszi, hogy jelen szerződés valamennyi rendelkezése a vámjogi és vámszakmai gyakorlattal összhangban áll, így MEGBÍZÓ a szerződés egyetlen rendelkezéséről sem kér külön ismertetést.
4.6 Az ÁSZF nyelve a magyar nyelv, a MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy vita esetén a magyar nyelvű szöveget kell irányadónak tekinteni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. május 10. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés után megkötött valamennyi olyan megbízási szerződésre, meghatalmazásra vonatkozik, amelyikben ez nevesítésre került.

2014. május 10.

Béres László ügyvezető igazgató

BLI Kft.

H-4623 Tuzsér, Bezdédi u. 5. Tel.: +36(45) 425-276 E-Mail: info@blilog.hu

Copyright @ 2017 BLI Kft.